CeSMOO
Centrum voor het Stimuleren van het Medi�rend Opvoeden en Onderwijzen
Menu
 
 
Opleiding
 
 

Bright Start (C. Haywood)

5-daagse opleiding: �Leren leren� in de kleuterschool

Over de cognitieve ontwikkeling van kleuters en hoe ze te stimuleren�

Inhoud:

Eigenlijk is het onnatuurlijk om te spreken over de cognitieve ontwikkeling van kleuters. Kinderen ontwikkelen immers als een geheel, niet in vakjes. Ook de cognitieve ontwikkeling is afhankelijk van vele factoren die niet a priori met cognitie te maken hebben. Voor leerkrachten/therapeuten die werken met kleuters is het echter wel belangrijk om te weten op welke wijze de cognitie binnen deze leeftijd zich ontwikkelt en wat ze kunnen doen om deze bij kinderen te stimuleren.
Uitgangspunt van deze opleiding is het programma �Goed begonnen� van C. Haywood. Dit programma steunt op theorie�n van Piaget, Vygotsky, Feuerstein en Haywood zelf. In 7 hoofdstukken (units) ontwikkelt hij de belangrijkste cognitieve stappen die kleuters zetten. Haarfijn werkt hij de vele deelstappen uit om zelfregulering, getalbegrip, rolneming, vergelijken, classificeren, sequenti�ren (seri�ren) en discrimineren (onderscheiden) als cognitieve vaardigheden te ontwikkelen, zodat de kleuter cognitief klaar is om de stap naar de lagere school te zetten.
Ontwikkeling gebeurt voornamelijk in interactie met de omgeving. Daarom is het zo belangrijk dat leerkrachten/therapeuten zich goed bewust zijn van de interactiestijl die ze hanteren in hun relatie met kleuters. Ook aan dit aspect wordt binnen deze opleiding veel aandacht gegeven.
Hoewel het materiaal is uitgebouwd vanuit een sterke theoretische achtergrond, is de cursus zeer praktisch en dit zowel in de wijze waarop hij wordt gegeven als naar de vertaling ervan in de dagdagelijkse praktijk van de deelnemers.

Programma:

Dag 1: De theoretische basis van �goed begonnen� + het aspect zelfregulering en hoe dit kan worden getraind.
Dag 2: De cognitieve functies die kleuters ontwikkelen + hoe kleuters getalbegrip verwerven en perspectief leren nemen.
Dag 3: Hoe vergelijken een voorwaarde is om te komen tot classificeren + het belang van ouderbetrokkenheid.
Dag 4: De leerkracht/therapeut maakt het verschil door de interactie die wordt aangegaan met het kind. Kenmerken van een denkstimulerende interactiestijl+ het verschil tussen een patroon nabootsen en seri�ren.
Dag 5: Het belang van onderscheiden + samenvatting.

Doelgroep:

Iedereen die werkt met kleuters of kinderen uit de eerste graad van de lagere school (3 � 8 jaar)

Lesgever:

Albert Janssens (zie www.CeSMOO.be)

Prijs:

� 2500,00 + verplaatsingsvergoeding van � 0,40 per km met een maximum in Belgi� van � 40,00 en dit per dag

� JDT (2017) -||- Last Updated: 08-10-2017 -||- Site Designed by:    JDT